mejemer.com
ቀላል ፍልስፍና
5 June 2024
በቅርብ ቀጠሮ ካላከበርክ ማነህ?

ጠሮ የማያከብር ሰው በቃሉ የማይገኝ ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጠሮ የሰውን ማንነት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። እንዴት?

ተጨማሪ

እጆች ይሰራሉ

ለሚሰራ እጅ

ምሳሌ አንድ ሰው ት/ቤት ገብቶ እጁ መጻፍ ይለምዳል። ከመጻፍ በኋላ ሃኪም፣ መሃንድስ፣ አስተማሪ፣ ነጋዴ፣ ገበሬ፣ ጸሃፊ፣ ከዋኝ ወዘተ ይሆናል። ለተለያዩ ችግሮች መፍትሄ ያበጃል። አዕምሮውን ለሚረባ ፈጠራ ያሰራዋል። እጃቹም አብሮው ይከተላሉ። እከሌ ደግ እና ታታሪ ነው! እከሌ ጥሩ ልምድ አለው የሚባለው ለዚህ ነው። አእምሮው ፈጥሮ፤ እጁ ሰርቶ ያሳያል።

ተጨማሪ

ልብ ይወዳል

ለሚወድ ልብ

ብ ከስሜት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ውስብስብ ነው ይባላል። የሆነ ነገር ከሰማን እና ካየን በኋላ እንደ አይነቱ ልባችን ይሰማዋል። ልብ ግን ይሰማዋል እንጂ አያስብም። በልቡ የሚመራ ሰው ችግር ያባዛል። በልብ መመራት ማለት ለመወሰን ከአዕምሮ በፊት ልብን ማስቀደም ማለት ነው። ብልህ ልብ ከአዕምሮ ጋር ይተባበራል።

ተጨማሪ

እዕምሮ ያስባል

ለሚያስብ አዕምሮ

ዕምሮ ካሰበ እጃችን ሲዘረጋ ጥፋት አያበዛም። ልባችን ሲከፈት ልከኛ ርህራሄ ያሳያል። አፋችን ሲናገር ትክክለኛ ቃላት ይመርጣል። አንድ ህዝብ በሰላም መኖር እንዲችል መከባበር ምን እንደሆነ አውቆ ማደግ አለበት። መከባበር ምን እንደሆነ ለማወቅ የሶስት ህይወት ደረጃ ተካፋይ መሆን አለብን። ሁለቱ መማሪያ ናቸው። ሶስተኛው መኖሪያ ነው። እንዴት?

ተጨማሪ

እንኳን ደህና መጡ!

ለሚሰሩ እጆች፣
ለሚወድ ልብ
ለሚያስብ አዕምሮ፤
mejemer.com
ቀላል ፍልስፍና!

ተጨማሪ

ከእኔ ጋር ይጓዙ!

እንኳን ወደ "መጀመር" መጡ!

ላም! ፋንታው እባላለሁ፡፡ ህይዎት ከባድ ትመስላልች። ልብ ለሚል ሰው ግን ከባድ አይደለችም። ለምሳሌ እንክርዳድ ከስንዴ ለመለየት በአይናችን ማየት በቂ ነው ። ክፉ እና ደግ ነገር ለመለየት ደግሞ አዕምሮአችን ማየት መቻል አለበት። የአይን እይታ እና የአዕምሮ እይታ ይለያያል። አዕምሮ በተከታተይ ልምምድ ይፈልጋል። የሚሰሩ እጆች፣ የሚወድ ልብ እና የሚያስብ አዕምሮ ካለን ግን በቀላሉ ይታዩናል። በዚህ አይነት መርህ ሁላችንም ከትላንቱ ይልቅ ዛሬ የተሻለ ሰው መሆን እንችላለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ከኔ ጋር ይጓዙ!

ተጨማሪ